DMCA

Mobile product search with bag of hash bits (2011)

by Junfeng He , Jinyuan Feng , Xianglong Liu , Tao Cheng , Tai-hsu Lin , Hyunjin Chung , Shih-fu Chang
Venue:In Demo session of ACM MM
Citations:19 - 2 self