DMCA

Computational prediction of novel non-coding RNAs in Arabidopsis thaliana (2009)

by An Song , Yang Yang , Bin Yu , Binglian Zheng , Zhidong Deng , Bao-liang Lu , Xuemei Chen , Tao Jiang
Venue:BMC Bioinformatics
Citations:3 - 0 self