DMCA

HHMD: the human histone modification database (2010)

by Yan Zhang , Jie Lv , Hongbo Liu , Jiang Zhu , Jianzhong Su , Qiong Wu , Yunfeng Qi , Fang Wang , Xia Li
Venue:Nucleic Acids Res
Citations:6 - 2 self