DMCA

TripleBit: a Fast and Compact System for Large Scale RDF Data

by Pingpeng Yuan , Pu Liu , Buwen Wu , Hai Jin , Wenya Zhang
Citations:15 - 2 self