DMCA

A Task-Based Model for the Lifespan of Peer-to-Peer Swarms

by Yong Zhao , Zhibin Zhang , Ting He , Alex X. Liu , Li Guo , Binxing Fang