DMCA

DKSM: Subverting Virtual Machine Introspection for Fun and Profit

by Sina Bahram , Xuxian Jiang , Zhi Wang , Mike Grace , Jinku Li , Deepa Srinivasan , Junghwan Rhee , Dongyan Xu
Citations:19 - 0 self