Is Mitochondrial tRNA phe Variant m.593T.C a Synergistically Pathogenic Mutation in Chinese LHON Families with m.11778G.A?

by A-mei Zhang , Hans-jürgen B , Xiaoyun Jia , Wen Zhang , Shiqiang Li , An Yu , Xin-ying Zhuang , Qingjiong Zhang , Yong-gang Yao