Correction of the consequences of mitochondrial (2011)

by Olga Z. Karicheva , Olga A. Kolesnikova , Tom Schirtz , Mikhail Y. Vysokikh , Anne-marie Mager-heckel , Anne Lombès , Abdeldjalil Boucheham , Igor A. Krasheninnikov , Robert P. Martin , Nina Entelis , Ivan Tarassov