DMCA

Zn elliptic Gaudin model with open boundaries (2004)

by Wen-li Yang A B , Ryu Sasaki C , Yao-zhong Zhang B