DMCA

Dual transfer learning (2012)

by Mingsheng Long , Jianmin Wang , Guiguang Ding , Wei Cheng , Xiang Zhang , Wei Wang
Venue:In Proceedings of the 12th SIAM International Conference on Data Mining, SDM
Citations:11 - 3 self