DMCA

RankClus: Integrating clustering with ranking for heterogeneous information network analysis

by Yizhou Sun , Jiawei Han , Peixiang Zhao , Zhijun Yin , Hong Cheng , Tianyi Wu
Venue:In EDBT’09
Citations:63 - 27 self