DMCA

DOI 10.1007/s10115-008-0179-6

by Knowl Inf Syst , Short Paper , Xinghuo Zeng , Jian Pei , Ke Wang , Jinyan Li , X. Zeng , K. Wang , J. Li