DMCA

Edit Propagation on Bidirectional Texture Functions

by S. Lee , D. Lischinski , Y. Yu , Kun Xu , Jiaping Wang , Xin Tong , Shi-min Hu , Baining Guo