DMCA

On k-Column Sparse Packing Programs (2009)

by Nikhil Bansal , Nitish Korula , Viswanath Nagarajan , Aravind Srinivasan
Citations:17 - 3 self