DMCA

Practical Indexing XML Document for Twig Query ⋆

Cached

Download Links

by Hongzhi Wang , Jianzhong Li , Xuemin Lin , Reymond Wong