DMCA

DIGIPOE: AN OPEN STANDARD AND REFERENCE IMPLEMENTATION FOR DIGITAL PORTFOLIOS

by Eleni Georgiou , Athena Stassopoulou , Marios Dikaiakos