DMCA

Multi-Dimensional Regression Analysis of Time-Series Data Streams (2002)

by Yixin Chen , Guozhu Dong , Jiawei Han , Benjamin W. Wah , Jianyong Wang
Venue:PROC. VLDB 02
Citations:144 - 28 self