DMCA

What are textons (2002)

by Song-chun Zhu , Cheng-en Guo , Yingnian Wu , Yizhou Wang
Venue:International Journal of Computer Vision
Citations:82 - 16 self