DMCA

Approximate Frequent Pattern Mining

by Philip S. Yu , Xifeng Yan , Jiawei Han , Hong Cheng , Feida Zhu