DMCA

Learning discriminative and shareable features for scene classification

Cached

Download Links

by Zhen Zuo , Gang Wang , Bing Shuai , Lifan Zhao , Qingxiong Yang , Xudong Jiang
Venue:in ECCV 2014
Citations:2 - 0 self