DMCA

The KEGG resource for deciphering the genome (2004)

by Minoru Kanehisa , Susumu Goto , Shuichi Kawashima , Yasushi Okuno , Masahiro Hattori
Venue:Nucleic Acids Res
Citations:511 - 24 self