DMCA

Walking in the Cloud: Parallel SimRank at Scale

by Zhenguo Li , Yixiang Fang , Qin Liu , Jiefeng Cheng , Reynold Cheng , John C S Lui , Huawei Noah's Ark , Hong Lab , Kong