DMCA

Bus Dispatching Interval Optimization Based on Adaptive Bacteria Foraging Algorithm

by Zhong-Hua Wei , Xia Zhao , Ke-Wen Wang , Yan Xiong