DMCA

Write-Combined Logging: An Optimized Logging for Consistency in NVRAM

Cached

Download Links

by Wenzhe Zhang , Kai Lu , Mikel Luján , Xiaoping Wang , Xu Zhou