DMCA

Ethno-linguistic description of set expressions formed by the names of the plants in the Kazakh language (2014)

Cached

Download Links

by Shynar Botayevna Seitova , Aytmukhamet Kasymbayevich Trushev , Kenzhgul Kabylgazinovna Eserkepova , Rishat Zhurkenovich Saurbayev