DMCA

The complete mitochondrial genome of Phoxinus phoxinus ujmonensis (2014)

by Xufa Ma , See Profile , Available From Xufa Ma , Peng Xie , Mengjun Ao , Chengjie Liu , Zhiming Zhang , Yun Zhang , Jiangong Niu , Adahbek Karjan , Xufa Ma