Saliency Propagation from Simple to Difficult

by Chen Gong , Dacheng Tao , Wei Liu , S. J. Maybank , Meng Fang , Keren Fu , Jie Yang