Spontaneous Low-Frequency Fluctuation Observed with Functional Magnetic Resonance Imaging as a Potential Biomarker in Neuropsychiatric Disorders

by Yuan Zhou , Kun Wang , Yong Liu , Ming Song , Sonya W Song , Tianzi Jiang