DMCA

Divergent Roles of Amino Acid Residues Inside and Outside the BB Loop Affect Human Toll-Like Receptor

by Yuan Qiu , Yan Ding , Lingyun Zou , Zhangping Tan , Taiping Liu , Xiaolan Fu , Wenyue Xu