DMCA

Map-matching for low-sampling-rate GPS trajectories (2009)

by Yin Lou , Xing Xie , Chengyang Zhang , Wei Wang , Yu Zheng , Yan Huang
Venue:In Proc. ACM SIGSPATIAL GIS
Citations:54 - 7 self