DMCA

On Service Deployment in Ubiquitous Computing (2001)

by Oscar Ardaiz , Felix Freitag , Leandro Navarro , F. Freitag , L. Navarro