DMCA

Image super-resolution using gradient profile prior (2008)

by Jian Sun , Jian Sun , Zongben Xu , Heung-yeung Shum
Citations:70 - 4 self