DMCA

APS/123-QED Cryptanalysis of the Hillery-Buˇzek-Berthiaume quantum secret-sharing protocol (2008)

Cached

Download Links

by Su-juan Qin , Fei Gao , Qiao-yan Wen , Fu-chen Zhu