DMCA

RARGE: a large-scale database of RIKEN Arabidopsis (2004)

by Tetsuya Sakurai , Masakazu Satou , Kenji Akiyama , Kei Iida , Motoaki Seki , Takashi Kuromori , Takuya Ito , Akihiko Konagaya , Tetsuro Toyoda , Kazuo Shinozaki
Citations:8 - 5 self