DMCA

Genome-wide association study dissects the genetic architecture of oil biosynthesis in maize kernels (2013)

by Feng Li , Biyun Chen , Kun Xu , Jinfeng Wu , Weilin Song , Ian Bancroft , Andrea L. Harper , Martin Trick , Shengyi Liu , Guizhen Gao , Nian Wang , Guixin Yan , Jiangwei Qiao , Jun Li , Hao Li , Xin Xiao , Tianyao Zhang , Xiaoming Wu
Venue:Nature Genetics
Citations:25 - 2 self