DMCA

FOXA1 Promotes Tumor Progression in Prostate Cancer via the Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3 Pathway. PLoS ONE. 2012; 7(8):e42456. [PubMed: 22879989] Robinson et al. Page 12 Oncogene. Author manuscript; available

by Yusuke Imamura , Shinichi Sakamoto , Takumi Endo , Takanobu Utsumi , Miki Fuse , Takahito Suyama , Koji Kawamura , Takashi Imamoto , Kojiro Yano , Katsuhiro Uzawa , Naoki Nihei , Hiroyoshi Suzuki , Atsushi Mizokami , Takeshi Ueda , Naohiko Seki , Hideki Tanzawa , Tomohiko Ichikawa
Venue:in PMC 2015
Citations:1 - 0 self