DMCA

CDK-mediated RNF4 phosphorylation regulates homologous recombination in S-phase (2015)

by Kuntian Luo , Min Deng , Yunhui Li , Chenming Wu , Ziwen Xu , Jian Yuan , Zhenkun Lou