DMCA

Algorithms for scheduling imprecise computations (1991)

by Jane W. S. Liu , Kwei-jay Lin , Wei-kuan Shih , Albert Chuang-shi Yu
Venue:IEEE Computer
Citations:256 - 17 self