DMCA

On Minimum Delay Duty-Cycling Protocol in Sustainable Sensor Network

Cached

Download Links

by Shaojie Tang , Jie Wu , Guihai Chen , Cheng Wang , Xuefeng Liu , Tao Li , Xiang-yang Li