DMCA

Research Article Privacy Preserving RBF Kernel Support Vector Machine

by Haoran Li , Li Xiong , Lucila Ohno-machado , Xiaoqian Jiang