DMCA

1Capacity Scaling of Wireless Social Networks

by Cheng Wang , Lu Shao , Zhong Li , Lei Yang , Xiang-yang Li , Senior Member , Changjun Jiang