Role of miR-17 family in the negative feedback loop of bone morphogenetic protein signaling in neuron (2013)

by Qi Sun, Susu Mao, Hanqin Li, Ke Zen, Chen-yu Zhang, Liang Li
Venue:PLoS ONE