Mobile Encounter Networks and Their Applications

by Oleksiy Volovikov, Timo Juonoja, Matthieu Weber, Niko Kotilainen, Mikko Vapa, Jarkko Vuori