Query enrichment for web-query classification (2006)

by Dou Shen, Rong Pan, Jian-tao Sun, Jeffrey Junfeng Pan, Kangheng Wu, Jie Yin, Qiang Yang
Venue:ACMTOIS