miRecords: an integrated resource for microRNA-target interactions (2009)

by Feifei Xiao, Zhixiang Zuo, Guoshuai Cai, Shuli Kang, Xiaolian Gao, Tongbin Li
Venue:Nucleic Acids Research