FOXA1 Promotes Tumor Progression in Prostate Cancer via the Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 3 Pathway. PLoS ONE. 2012; 7(8):e42456. [PubMed: 22879989] Robinson et al. Page 12 Oncogene. Author manuscript; available

by Yusuke Imamura, Shinichi Sakamoto, Takumi Endo, Takanobu Utsumi, Miki Fuse, Takahito Suyama, Koji Kawamura, Takashi Imamoto, Kojiro Yano, Katsuhiro Uzawa, Naoki Nihei, Hiroyoshi Suzuki, Atsushi Mizokami, Takeshi Ueda, Naohiko Seki, Hideki Tanzawa, Tomohiko Ichikawa
Venue:in PMC 2015