DataScope: Viewing Database Contents in Google Maps (2007)

by Tianyi Wu, Xiaolei Li, Dong Xin, Jiawei Han, Jacob Lee, Ricardo Redder
Venue:Way. VLDB