Variational Blue Noise Sampling (2011)

by Zhonggui Chen, Zhan Yuan, Yi-king Choi, Ligang Liu, Wenping Wang