S.Z.: Open-set person re-identification (2014)

by Shengcai Liao, Zhipeng Mo, Jianqing Zhu, Yang Hu, Stan Z. Li