Supervised Kernel Descriptors for Visual Recognition

by Peng Wang, Jingdong Wang, Gang Zeng, Weiwei Xu, Hongbin Zha, Shipeng Li